ct_top.jpg

智能化IP KVM控制始於此

Matrox Extio Central Manager軟體和API

Extio Central Manager軟體和API

可通過Matrox Extio Central Manager以安全的方式集中管理所有聯網的Extio 3 IP KVM延伸器。這是一款使用方式的軟體,可以設置、管理和監控Extio 3發射器和接收器。Extio Central Manager對網路進行智能化控制,它有直觀的界面,很容易發現聯網的Extio設備、管理連接並提供各種設置參數的選項。Extio Central Manager可單獨下載,可用於所有聯網的Extio,為IP KVM提供智能化控制。


技術資料


Download PDF Matrox Extio Central Manager產品資料 Download PDF Matrox Extio Central Manager