cs_top.jpg

智能化IP KVM控制始于此

Matrox Extio Central Manager软件和API

Extio Central Manager软件和API

可通过Matrox Extio Central Manager以安全的方式集中管理所有联网的Extio 3 IP KVM延伸器。这是一款使用方式的软件,可以设置、管理和监控Extio 3发射器和接收器。Extio Central Manager对网络进行智能化控制,它有直观的界面,很容易发现联网的Extio设备、管理连接并提供各种设置参数的选项。Extio Central Manager可单独下载,可用于所有联网的Extio设备,为IP KVM提供智能化控制。


技术资料


Download PDF Matrox Extio Central Manager产品资料 Download PDF Matrox Extio Central Manager